Làm sao để có tài khoản VIP trên sanchinhchu.net ?

Tài khoản VIP là tài khoản đọc tin không giới hạn, chỉ giới hạn về mặt thời gian sử dụng. Hình thức mua theo tháng và chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp. Mời liên hệ số hotline. 

Tài khoản VIP không chấp nhận hình thức thanh toán nạp thẻ. Thanh toán nạp thẻ chỉ dùng cho tài khoản thường.


Tài khoản VIP là tài khoản có thể được ưu tiên sử dụng một số tính năng của website trong các lần nâng cấp.

 Mua tài khoản VIP 1 tháng thì số lượng tin mua vẫn còn có được giữ không? 

Được giữ. Sau khi hết thời gian dùng tài khoản VIP, số lượng tin mua của bạn vẫn được bảo toàn và bạn có thể sử dụng khi trở lại tài khoản thường trong trường hợp bạn không muốn duy trì tài khoản VIP nữa.

Nhận xét